TBN เปิดเทรนด์ Mendix  Low-Code คีย์หลักเปลี่ยนผ่านรัฐ สู่ยุคดิจิทัล

นายปนายุ ศิริกระจ่างศรี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TBN ผู้ออกแบบพัฒนา และให้บริการแพลตฟอร์ม Low-Code รายแรกที่มีประสบการณ์มากที่สุดในประเทศไทย จับมือกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดฉากงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) : Low-Code Platform เพื่อสร้างเครื่องมือดิจิทัลในการปฏิบัติงาน” โดยมีกลุ่มข้าราชการจำนวน 59 กรม 16 กระทรวง

TBN เปิดแนวคิด Low-Code Platform ตัวช่วยสำคัญที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ ข้าราชการยุคใหม่  สอดรับแนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนบูรณาการทำให้รัฐบาลมีความทันสมัย เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้