พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา สดสี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และดร.เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง ผู้บริหารบริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเป็นศิษย์เก่าคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นตัวแทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี อันจะสามารถนำผลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรวมถึงเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ

บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านนซอฟต์แวร์ และมีความร่วมมือกับ Mendix APAC ประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ในเขตอาเซียน โดย นายปนายุ ศิริกระจ่างศรี นางสาวนริศรา ลิ้มธนากุล และดร.เทอดพงษ์ หงส์หิรัญเรือง ผู้บริหารบริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

MOU-TBNx