Benefits

ตอบโจทย์ด้านการลงทุน

 • Return On Investment (ROI) รวดเร็วกว่าระบบประเภทอื่น (Outsource programming and standard package) เนื่องจากเป็นระบบที่ตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ดีกว่า
 • สามารถสร้างความแตกต่างและศักยภาพในการแข่งขันจาก การสร้าง competitive advantage ของตนเอง
 • ลดความเสี่ยงในการลงทุนใน IT เนื่องจาก Mendix มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ระบบ IT สามารถพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ
 • การเลือก TBN จึงไม่ใช่เพียงเพื่อการลงทุนใช้งานในวันนี้ แต่เป็นการเตรียมพร้อมในระยะยาว (Future-proof)

ตอบโจทย์ด้านการใช้งาน

 • Return On Investment (ROI) รวดเร็วกว่าระบบประเภทอื่น (Outsource programming and standard package) เนื่องจากเป็นระบบที่ตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ดีกว่า
 • สามารถสร้างความแตกต่างและศักยภาพในการแข่งขันจาก การสร้าง competitive advantage ของตนเอง
 • ลดความเสี่ยงในการลงทุนใน IT เนื่องจาก Mendix มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ระบบ IT สามารถพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ
 • การเลือก TBN จึงไม่ใช่เพียงเพื่อการลงทุนใช้งานในวันนี้ แต่เป็นการเตรียมพร้อมในระยะยาว (Future-proof)

ตอบโจทย์ด้าน IT

 • รองรับระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล
 • Run multi-platform และใช้ทรัพยากรของ Server และ infrastructure คุ้มค่ากว่าเทคโนโลยีอื่นๆ
 • ง่ายต่อการทำ Integrate, maintenance, support และ การต่อยอดระบบในอนาคต
 • มีการทำ R&D อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ technology มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอบโจทย์อย่างต่อเนื่อง

Comments are closed.